Jane Prince, tus yuav los sib tw ua Nom Tswv Toj Xeem (City Council) sawv cev St. Paul Cheeb Tsam Ward 7, yog ib tug pej xeem St. Paul tau ntev los, ib tug pab txhawb zej zos thiab yog tus neeg ua haujlwm pab dawb, thiab yog ib tug kws lij choj.

Jane Prince – Tus neeg tau ua ntau yam dhau los. Muaj kev koom tes nrog. Muaj kev npaj txhij.

Cov lus piav txog nws keeb kwm

Jane yog ib tug pej xeem nyob Sab Hnub Tuaj (East Side) tau 30 xyoo thiab nws nyob rau hauv Cheeb Tsam Ward 7 koog vaj tse Mounds Park, uas yog nws thiab nws tus txiv, David Murphy, tau yuav nkawv lub tsev thaum 1984 thiab tau tu nkawv tus tub Sam loj hlob, uas nws yog ib tug kawm ntawv tiav xyoo 2003 ntawm lub tsev kawm ntawv Harding High School. Jane tus txiv yog ib tug neeg ua haujlwm tsim kho kom ib puag ncig qab tsib taug ntawm lub tsev zoo thiab yog ib tug neeg kho vaj tse.

Qhov uas nws yog ib tug kws lij choj, ib tug neeg pab dawb rau zej zos thiab ib tug khiav haujlwm pab rau nom tswv toj xeem, Jane yeej muaj keeb kwm ntau heev los mus pab daws teeb meem thiab tsim tsa kom muaj kev thooj siab koom ntsws txog cov teeb meem ntawm ib tsoom zej zos txhawj xeeb txog.

Haujlwm nws tau ua dhau los

Nws yog ib tug kws lij choj tib neeg ntiav los sawv cev rau cov neeg thiab cov lag luam nyob rau hauv txoj kev siv av thiab kev tswj cais ciam teb, kev muab ntawv tso cai, kev pub cai ua tej yam thiab cov kev tswj zej zos thiab kev ceev xwm

Nws yog ib tug neeg ua haujlwm pab dawb rau lub koom txoos Dayton’s Bluff Community District Council Advisory Task, lub Near East Side Economic Development Implementation Strategy, thiab lub University Community Advisory Committee

Tus neeg pab txhawb lag luam rau Buy Local nrog rau Metro Independent Business Alliance

Nws yog ib tus neeg ua haujlwm pab kev tsim cai rau St. Paul tus toj xeem Jay Benanav

Nws yog ib tug kws tswj kev sib txuas lus rau St. Paul lub Department of Planning & Economic Development

Cov Luag Haujlwm

Kev tsim noj haus uas siv lub tswvyim tias peb muaj coob hom neeg nyias sib txawv nyias

“Cheeb Tsam Ward 7 samsim muaj txoj kev ras sawv tshiab, vim hais tias peb tau muab peb lub zog los ntawm peb tsoom zej zos txoj kev coob hom neeg nyias sib txawv nyias los txhawb txoj kev tsim kho tshiab kev noj haus rau ntawm peb lub cheeb tsam no,” Prince tau hais li. Nws tau teev hais tias lub tuam chaw tshiab East Side Enterprise Center, uas yog ib lub koomhaum pab tsim tsa thiab muaj kev koom ua khub nrog los mus tsim txoj kev rub cov neeg txawj ua lag luam thiab cov lag luam me ntawm thaj tsam ib puag ncig los mus ua kom Sab Hnub Tuaj muaj kev loj hlob huvsi.

Ib koog tsev uas muaj lub neej zoo yog Saint Paul qhov kev tiag taw zoo tshaj plaws

“Saint Paul tej thaj chaw koog tsev, nws cov chaw ua si zoo nkauj, cov tuam chaw ua kev lom zem thiab cov tsev nyeem ntawv yuav tsum yog muab peb cov tswvyim zoo tshaj los pab thiab peb txoj kev tswm seeb los mus pab saib kom lub zos no yog ib lub chaw uas tib neeg xav nyob, ua haujlwm, thiab muaj kev ua si,” Prince tau hais li. Cheeb Tsam Ward 7, uas nyob raw ntug dej Mississippi dav heev, yeej muaj chaw qhib dav fo loj tshaj nyob rau hauv lub nroog. “Kev tiv thaiv thiab txhim kho cov chaw siv uas ib txwm muaj yuav pab txhawb nqa tas nrog peb lub zos kom sawv tuaj,” Prince tau hais li..

Pab txhawb cov lag luam hauv zej zos los ntawm kev siv tswvyim tso peev los mus qhib tsa thiab nthuav cov lag luam ntawm no kom dav tuaj

Muab kev pab txhawb nyiaj txiag thiab kev khiav haujlwm ntxiv rau cov lag luam muaj tswv hauv zej zos los mus cuab zog txhawb cov cheeb tsam ua lag luam thiab tsim haujlwm thoob lub nroog.

“Cov nroog xws li Austin, Texas, ua tau ib tus qauv rau peb hais tias peb yuav ua li cas kom Saint Paul txoj kev khwv noj haus uas peb tsim ntawm peb lub nroog yog ib qho chaw uas dib tau neeg ncig tebchaws tuaj, kom muaj cov neeg yuav xav los nyob ua pej xeem thiab ua ib cov neeg ua haujlwm, tsis hais cov hluas tiam no uas tabtom nrhiav ib lub nroog uas ntxim siab, muaj ntau yam txawv thiab muaj kev sib cuag ncua, kom thiaj li hu tau tias yog lawv lub vaj tse chaw sov.

Kev tsim kom St. Paul cov xaim kev sib txuas xov tooj cua nthuav dav mus yuav tsum yog ib lub luag haujlwm tseem ceeb ua ntej hlo. “Ib txoj kev siv cov xaim khiav ceev yog ib qho tseem ceeb heev rau lub nroog muaj kev sib tw tshaj lij, tshwjxeeb rau cov lag luam me,’’

Tuav ruaj kom tsis txhob pub nce se vaj tse!

“Txoj kev muaj siv pej xeem cov se los mus pab nrhiav nyiaj txiag kom pab txhawb tsa lag luam thiab dib lag luam kom ntau yog ib txoj kev tsis zoo rau lub nroog Saint Paul thiab peb kev ua lag luam. Peb yuav nce se tsis tau tas mus li rau cov tswv vaj tse los mus pab tuav kom lub nroog St. Paul muaj zog.”

“Kev nce lub nra them se rau cov tswv vaj tse nyob yog ib yam uas yuav siv tsis tau,” Prince tau hais li.

Rov pab txhawb zog thiab rov nrhiav kev koom tes rau Saint Paul cov neeg ua haujlwm los pab lub nroog kom khiav tau haujlwm zoo dua tuaj

“Kuv paub peb cov neeg ua haujlwm rau lub nroog yog ib co neeg txawj daws teeb meem tshaj plaws li,” Prince tau hais li. “Peb yuav tsum thov lawv cov kev xav thiab tswvyim los ua kom Saint Paul khiav tau haujlwm zoo tshaj qhov qub.

Cov lus pov thawj pab txhawb

Ntawm no yog luv qhuas los ntawm cov pej xeeb hauv zej zos  txog Jane.

“Cov neeg nyob Sab Hnub Tuaj xav tau kom Jane los mus sawv cev peb nyob rau ntawm Tuam Tsev Nroog (City Hall).  Jane txoj kev ua thawj coj yuav pab taw kev rau Sab Hnub Tuaj ntawm lawv qhov kev koom tes ua khub nrog rau Metro State University.”

-Dr. Neal Thao, Tus Xibhwb Qhia Ntawv Qib Siab ntawm Metropolitan State University, Tus Thawj Tswj, thiab Tus Tuav Kev Kawm rau Daim Ntawm Kawm Tiav Plaub Xyoos Bachelor’s Degree rau fab Social Work

“Kuv yeej tau paub Jane tau 30 xyoo lawm, nws yog ib tug neeg coj ncaj thiab muaj lub siab xam txog ib tsoom zej zos. Nws yog ib tug neeg kuv yeem xav thov los pab txog tej tes haujlwm nyuaj, vim hais tias nws yeej tsom kwm tas mus li kom muaj qhov zoo rau peb ib tsoom zej zos. Ntxiv nrog rau Jane cov kev ua haujlwm yav dhau los uas nws yog ib tug neeg ua haujlwm rau Saint Paul Planning and Economic Development, ces tom qab ntawv ua ib tug pab tswj cai rau Cheeb Tsam Ward 4 tus Toj Xeem tau 9 lub xyoo thiab tamsim no nws yog ib tug kws lij choj – nws yuav muaj peev xwm pib khiav tau haujlwm kiag tamsim ntawv rau peb ib koog tsev. Kathy Lantry yeej ua tau haujlwm zoo heev rau peb ib tsoom zej zos thiab Jane yuav muaj rab peev xwm ua haujlwm zoo li qub mus.”

-Karin DuPaul, ib tug pab sau pej xeem uas so haujlwm lawm, Dayton’s Bluff Community Council

Peb muaj hmoo tias peb tau ib cov neeg los sib tw xaiv tsa nyob rau hauv Cheeb Tsam Ward 7, tiamsis rau kuv mas Jane Prince yog ib tug uas pom tau tias yog qhov kev xaiv meej tseeb thiab zoo tshaj, ua tsaug rau tej yam ntsiab lus xws li ntawm no:

Nws muaj peev xwm pib khiav tau haujlwm kiag tamsim ntawv, yam uas tsis tas yuav kawm kom tau sai sai hais tias kev nom tswv nroog yuav khiav li cas thiab cov haujlwm ntawm Nom Tswv Toj Xeem yuav mus li cas, vim hais tias nws twb yeej tau ua ntau yam dhau los lawm li ntawm kaum lub xyoos uas nws yog ib tug neeg ua haujlwm pab tsim cai rau Cheeb Tsam tus toj xeem Jay Benanav lawm.

Txawm hais tias tej zaum nws yuav yog ib tug neeg siab zoo tshaj nyob rau ntawm Mounds Park los, nws kuj muaj lub koob lub npe los mus txiav txim siab tauj xub rau peb cov pej xeem uas nyob rau hauv lub nroog ntau qhov hauv paus tswj haujlwm, xws li PED, HRA los yog Public Works. Txoj kev txiav siab khov kho zoo li ntawd ua rau nws sawv lub npe hais tias “Rab Taus Tua Rog.”

Nws qhov kev cog siab los tsim kom muaj lub neej zoo ua yog ib qho tshwm sim nyob rau ntawm cov haujlwm nws ua tas mus li kom peb cov koog tsev zoo dua tuaj nrog rau cov dag zog tsis hais ib tus thawj tswj East Seventh Neighborhood Task Force thiab mus sib hais nrog Metro State University kom pab txo txoj kev raug tsis zoo ntawm lawv lub chaw nres tsheb thiab ua kom nws yog ib qho kev tiag taw rau ib tsoom zej zos ntxiv tuaj.

Nws thiab nws tus txiv Dave tau nyob ntawm no tau tshaj peb caug lub xyoos, yog li ntawv thiab sawv tau nws lub koob npe tias yog ib “Tus Neeg Nyob Sab Hnub Tuaj.”

Nws yog ib tug neeg txawj xav pom kev nrhais ruam rau yav tom ntej tiamsis nws yog ib tug uas ua yam twg ua tiag tiag yog hais txog cov teeb meem uas yuav raug peb lub neej nyob rau Sab Hnub Tuaj.

Qhov uas nws tau los ua Tus Thawj Tswj Saint Paul DFL dhau los, nws muaj kev txawj ntse, paub neeg thiab muaj cov txuj los nrhiav kev sawvdaws pom zoo thiab kev sib koom tes.

-Bob Parker, ib tug pab tsim tsa Ward 6

“Kuv tau paub Jane tshaj li 25 lub xyoos los lawm raws li kuv yog ib Tus Neeg Nyob Sab Hnub Tuaj tib yam thiab. Nws yeej ib txwm tau hais kom cov nom tswv uas tau raug xaiv uas nyob hauv lub nroog thiab nyob sab nrauv kom lawv paub tias peb cov kev tu ncua thiab kev xav tau yog dabtsi. Jane txoj kev cog siab rau Sab Hnub Tuaj yog ib qho ntawm ntau ntau txoj kev xam tias yog vim li cas kuv thiaj li sib zog pab txhawb Jane rau Cheeb Tsam Ward 7 Nom Tswv Toj Xeem.”

-Jayne Lallier, tus pej xeem ntawm Cheeb Tsam Ward 7

“Jane txoj kev hlub tshua thiab txhawj xeeb rau cov pej xeem St. Paul yog ib qho pov thawj tshwm sim los ntawm nws txoj kev sib cuag ncua nrog rau coob tus neeg heev.  Jane yeej ib txwm paub meej meej hais tias yuav hu leej twg, uas yog los ntawm nws txoj kev muaj phooj muaj ywg, muaj cov neeg haujlwm ua ke nrog uas yeej dav heev.  Kuv xam tsis pom ib tug neeg los mus sib tw xaiv tsa zoo dua rau nom tswv toj xeem St. Paul!”

-Jules Johnson

“Jane yog kiag hom neeg ua thawj coj uas St. Paul yuav tsum muaj. Nws muaj txoj kev txawj ntse tob thiab dav txog kiag rau lub nroog, tsis yog yuav muaj kev nkag siab txog lub nroog txoj kev taug uas los tsim tsa loj hlob yuav zoo li cas nkaus xwb, tiamsis los mus pab tuav tsim kom hais tias txoj kev taug ntawv los ntawm nws cov haujlwm nws tau ua tus neeg pab tsim cai rau tus toj xeem Cheeb Tsam Ward 4. Kuv yeej tau ua haujlwm nrog Jane rau ob peb tes haujlwm pab zej zos thiab rau kev ua nom ua tswv dhau los lawm, thiab nws yeej ib txwm sawv tau los ua ib tug thawj coj, ib tus neeg uas muaj peev xwm los mus mloog thiab nkag siab txog cov kev tu ncua ntawm tas nrho pab pawg twg tiag tiag. Kuv yeej tau pom nws muaj kev nkag siab hlo txog ib tug neeg txoj kev xam pom uas yog tus nws tsis muaj kev pom zoo nrog, tshawb nrhiav cov lus ntxawg ntawm qhov kev txhawj xeeb ntawv kom nws thiaj li pom deb tshaj nws tus kheej qhov kev xam pom mus rau lwm tus qhov. Qhov ntawv yog ib tsab txuj muaj kuab heev thiab yog hom kev thooj siab koom ntsws thiab kev sib txuas lus uas cov thawj coj zoo ua qauv rau peb txhua leej txhua tus. Kuv xav nyob hauv ib lub nroog uas kuv cov thawj coj muaj kev mob siab rau tej yam zoo rau sawvdaws ntawm lawv ib tsoom zej zos es tsis yog rau qhov lawv tus kheej qhov kev xav tau xwb. Kuv xav nyob hauv ib lub zos uas muaj cov thawj coj zoo li Jane Prince.”

-Mary Petrie, ib tug kws sau ntawv thiab xibhwb qhia ntawv qib siab